Welkom bij Fitness Zuidas

Het ge­zel­lig­ste en meest toe­gan­ke­lij­ke fit­ness­ cen­trum van Amsterdam Bui­ten­vel­dert en Amstelveen.

Fit­ness Zui­d­as be­vindt zich op loop­af­stand van de Zui­d­as in Am­ster­dam en is goed be­reik­baar van­af de ring. Door de centrale ligging is onze sportschool ook makkelijk bereikbaar vanuit  Amstelveen en Amsterdam Zuid.  Ei­ge­naar en fy­si­o­the­ra­peut Je­roen Lemm streeft er­naar een sfeer te cre­ë­ren waar­in men­sen zich thuis voe­len.  Met per­soon­lij­ke aan­dacht van des­kun­di­ge be­ge­lei­ders en fy­si­o­the­ra­peu­ten bie­den wij de per­fec­te trai­ning voor jong en oud, te­gen een zeer vrien­de­lij­ke prijs.

Bij ons tref je een breed sca­la aan fit­ness- en car­di­o­fa­ci­li­tei­ten. On­der pro­fes­si­o­ne­le be­ge­lei­ding kun je op een ver­ant­woor­de ma­nier wer­ken aan al­le trai­nings­doe­len. Te­vens heb­ben wij een breed aan­bod aan groeps­les­sen; van pit­ti­ge spin­ning- en ae­ro­bics­les­sen tot in ba­lans bren­gen­de bo­dy & mind­les­sen. Voor de ou­de­re spor­ters on­der ons staan spe­ci­a­le les­sen op het roos­ter.

Na in­span­ning volgt ont­span­ning . Her­stel na het spor­ten in de sau­na, met re­lax­ruim­te, of on­der de zon­ne­bank. Of ge­niet van een lek­ker brood­je aan de bar. Voor me­di­sche klach­ten kun je te­recht bij Fy­si­o­the­ra­pie Gelderlandplein, on­ze ei­gen prak­tijk waar­in fy­sio-, Mc­Ken­zie- en ma­nu­e­le the­ra­pie ge­ge­ven wor­den. Ver­der bie­den wij per­so­nal trai­ning, mas­sa­ge en ge­wichts­con­sul­ten. Ook is er een in­pan­di­ge vi­ta­mi­ne­shop aan­we­zig. Nieuws­gie­rig? Neem een proefles.

Ho­pe­lijk tot ziens bij Fit­ness Zui­d­as.