Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Fitness en Revalidatiecentrum Buitenveldert, handelend onder de naam “Fitness Zuidas”.
1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 6, 12 en 24 maanden lidmaatschapsvormen van FitnessZuidas, tenzij anders aangegeven op de actie.

2. Voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van FitnessZuidas, waaronder de Overeenkomst, en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen FitnessZuidas en het Lid.
2.2. FitnessZuidas is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden, waaronder deze algemene voorwaarden, te wijzigen. FitnessZuidas zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door FitnessZuidas te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan FitnessZuidas mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden (dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en digitale inschrijving aan de balie.) Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is FitnessZuidas gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van FitnessZuidas, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van FitnessZuidas).
3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van FitnessZuidas worden overgedragen.
3.4. FitnessZuidas behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 1 maand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van FitnessZuidas, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.
4.4. FitnessZuidas behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
4.5. Automatische incasso: Incassering zal iedere maand rond dezelfde periode plaats vinden. Indien voor FitnessZuidas niet mogelijk is de contributie te incasseren worden de gemaakte stornokosten a 5 Euro per storno doorberekend aan ondergetekende.
4.6. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan FitnessZuidas te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van FitnessZuidas tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan, tenzij anders is overeengekomen met het management van FitnessZuidas. Bij een betalingsachterstand wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld middels een gentle reminder. Indien u hierop niet reageert sturen wij een betalingsverzoek inclusief 5 euro administratiekosten. Wanneer wij wederom geen reactie ontvangen zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
4.7. Indien FitnessZuidas over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan FitnessZuidas het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van FitnessZuidas tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
4.8. Een studentenlidmaatschap kan worden afgelsoten op vertoon van een bewijs van inschrijving bij een onderwijsintstelling. Voor een studentenlidmaatschap geld een maximale leeftijd tot 30 jaar.
Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend. Een lid tot 12 jaar mag geen gebruik maken van de fitnessruimte en zal zich daar niet onnodig ophouden. Een lid kan alleen gebruik maken van de activiteiten in de zalen waar groepslessen worden gegeven. Het gebruik van het saunagedeelte en de zonnebank is uitdrukkelijk uitgesloten voor leden onder de 18 jaar.
4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. FitnessZuidas is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. FitnessZuidas zal het Lid ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van de verhoging.
4.10. FitnessZuidas is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy
5.1 FitnessZuidas verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.2 In de Privacyverklaring van FitnessZuidas wordt op een rijtje gezet welke gegevens door FitnessZuidas worden verwerkt, voor welke doeleinden FitnessZuidas dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

6. Lidmaatschapspas
6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van FitnessZuidas en is strikt persoonlijk. Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro. Elk Lid betaald 5 euro borg voor een lidmaatschapspas.
6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.
6.3. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan FitnessZuidas te worden gemeld. FitnessZuidas zal de kosten van 5 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij FitnessZuidas opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk of per email (info@fitness-zuidas.nl) op te zeggen.
7.3. FitnessZuidas mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van FitnessZuidas het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van FitnessZuidas – deugdelijk bewijs.
8.2 Als lid kun je een maal per jaar je abonnement tijdelijk stop zetten ivm lange reizen,stage,of bijv werk buitenland. Dit is voor een minimale termijn van 1 maand en maximaal 5 maanden.
8.3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
8.4. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort/verrekend voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden
9.1. FitnessZuidas is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
9.2. FitnessZuidas is bevoegd de openingstijden van FitnessZuidas te veranderen.

10. Klachten en Informatieverplichting
10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.
10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer FitnessZuidas kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

11. Personal Training
11.1. FitnessZuidas, dan wel derden, bieden zogenaamde personal training en voedingsconsulten aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. FitnessZuidas is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid vanuit FitnessZuidas.
12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch FitnessZuidas, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

13. Huisreglement
13.1. Het Lid is bekend met de door FitnessZuidas gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

14. Slotbepalingen
14.1. Op alle door FitnessZuidas gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en FitnessZuidas kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.